Kooba e nage – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey ,
    • mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde ,
    • so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii ,
    • joomam human kam e ɓoggol ,
    • o ɓira mi ,
    • janngo subaka o ɓira mi ,
    • so o gaynii ɓirde mi ,
    • o sogga mi ,
    • mi yaha ladde ,
    • mi nyalla nyaamde haa hiira ,
    • mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa ,
    • aan jofnata hoore maa ,
    • so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol ,
    • ɗoon kuwataa ,
    • ɗoon coofataa ,
    • so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan ,
    • aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum ,
    • hay gooto halfaani mi ,
    • ɗo mbelaami nyallanmi ,
    • ɗo mbelaami mbaalanmi ,
    • ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba ,
    • jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo ,
    • so a woowii jeyde hoore maa ,
    • a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo ,
    • ko jenngi fof ,
    • joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon ,
    • mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum ,
    • so o tawii kam ɗoo ,
    • o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede ,
    • saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan ,
    • haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje ,
    • ɗacci haa nagge ɓenni ,
    • kooba sawndii ɗum ,
    • tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii ,
    • o fooɗi rawaandu ,
    • kapsinaaji petti ,
    • kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi ,
    • ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii ,
    • kala mo alaa jeyɗo ,
    • ko bone warata ɗum .
    • Miin kay ,
    • hay so a feesii baanyoowo ,
    • suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo ,
    • baanyoowo warii ma ,
    • nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin ,
    • so baanyoowo fellii kam ,
    • shari’a mum e joomam gasataa » !