Exercices de groupement pour le peul

 

Nous présentons ici la version d’exercices de groupement adoptée pour les exercices sur la syntaxe de la phrase nominale peule. Elle se distingue des versions slaves par l’ajout d’un texte situant la thématique et d’un vocabulaire relatif à cette thématique.

 

 

Noorwa e cukalel – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko noorwa e cukalel .
    • Ba mawni .
    • Ba ƴeeŋi maayo , ba ari e weendu sukkundu leɗɗe haba nyaama cide e booti .
    • Yehi haa ceeɗu naati , weendu fuɗɗii horde , colli mbaɗti sikaade laaci mabba .
    • Boyiiji mbaɗti ƴakkude laaci mabba .
    • Noorwa yii cukalel , ba wii :
    • « Cukalel , ar nawam maayo , mi hokku-maa ko giƴa teettataa ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Holno nawirtu-maa-mi , aɗa foti no laana nii » ?
    • Noorwa wii :
    • « A ɓolan baaji , laaci am kii e hoore am ndee , kaɓɓondiraa ɗum dow , mi ɗehoo , coraa , ndoondoɗaa mi , nawaa mi maayo » .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hoore ndee e laaci kii e koyɗe ɗee , noorwa tumpilii , ba ɗehii , cukalel sori les mabba , roondii ba , faari ba maayo .
    • Cukalel yettii maayo .
    • Ngel wii :
    • « Miin dey mi waawaa ndiyam , munyo mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi waawaa yettaade ndiyam » .
    • Cukalel juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi .
    • Ngel wii :
    • « Mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi sinkan .
    • Nawam yeeso » .
    • Cukalel nawi ba haa ndiyam heɓi ɗum e becce .
    • Noorwa wii :
    • « Rooto mi ɗoo » .
    • Cukalel rootii ba .
    • Noorwa wii :
    • « Haɓɓitam » .
    • Cukalel haɓɓiti noorwa , ƴeɓti baaji ɗii werlii dow .
    • Noorwa yinii , yehi too e fonngo maayo , yehi gaa e fonngo maayo .
    • Ba arti e cukalel , ba wii :
    • « Jooni njiɗmi ko nyaamde ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Ndaw ko haawnii !
    • Ndeen dey tawan moƴƴere yoɓetee ko bonde » !
    • Noorwa wii :
    • « Moƴƴere kay yoɓetee tan ko bonde » !
    • Ba wii :
    • « Ɗuum ne , so miɗa nyaam-maa , ma mi seedna kulle tati ceedtoo nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee .
    • Ndee , mi nyaam-maa » !
    • Cukalel wii :
    • « Seednu Alla tan » .
    • Noorwa wii :
    • « Alaa .
    • Nyande fof , Alla ina yiya geɗe keewɗe , kono o haɗataa » .
    • Cukalel wii :
    • Eeyii , no njiɗɗaa fof waɗ » !
    • Haa mbabba ari .
    • Noorwa wii :
    • « Mbabba , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Mbabba wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde tan yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi dimngal , kono hay so mi duuftii heen sammeere , tan ko sawru piyeteemi » !
    • Noorwa wii :
    • « A nanii ko oo seede wii ?
    • Go’o » .
    • Rawaandu ari .
    • Noorwa wii :
    • « Rawaandu , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Rawaandu wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi raddo , mbarmi lella , kono ko ƴiyal ndokketeemi .
    • Ɗuum ne , so mi yaawii hunuko , tan ko ɓannde piyeteemi » .
    • Noorwa wii :
    • « A nanii seedeeji ɗiɗi kaalii , nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee ?
    • Ina heddii seede gooto , so haalii mi nyaam-maa » .
    • Bojel ari .
    • Noorwa wii :
    • « Bojel , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Bojel wii :
    • « Ina yoɓee moƴƴere , ina yoɓee bonde …
    • Ko ɗuum woni » ?
    • Noorwa wii :
    • « Cukalel , haal » .
    • Cukalel wii :
    • « Miin , mi tawnoo noorwa e nder weendu , colli e booyiiji fof ina cikoo laaci mum .
    • Noorwa wii yo mi wallu ɗum , mi roondoo ɗum , mi nawa ɗum maayo , hokka mi ko giƴam teettataa kam .
    • Jooni mi addii ba e maayo , ba wii haba nyaama mi » .
    • Bojel wii :
    • « Noorwa , ko noon » ?
    • Noorwa wii :
    • « Ko noon » .
    • Bojel wii :
    • « Ko ngel cukalel fenata !
    • Ngal nooral , aɗa waawi roondaade ɗum » ?
    • Noorwa wii :
    • « Omo waawi kay , wanaa ko kanko addi mi ɗoo » ?
    • Bojel wii :
    • « Ɗum , mi seedtotaako ɗum , ngati ɗum ko fenaande :
    • ngel cukalel waawaa roondaade ma .
    • Taw goonga , mbaɗtee no woorunoo » .
    • Noorwa ƴeeŋi .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hunuko koo e laaci kii .
    • Bojel walli ngel haɓɓude .
    • Noorwa tumpilii , laaci kii e hoore ndee e takke ɗee , ɓe kaɓɓi haa tiiɗi .
    • Noorwa ɗehii .
    • Cukalel sori les noorwa .
    • Bojel wii :
    • « Ko nii woorunoo » ?
    • Noorwa wii :
    • « Aaha » .
    • Cukalel wii :
    • « Aaha » .
    • Bojel wii :
    • « Cukalel , mate baaba maa nyaamataa noorwa » ?
    • Cukalel wii :
    • « Ina nyaama kay » !
    • Bojel wii :
    • « Nawan baaba maa » .
    • Cukalel faari galle mum’en .
    • Noorwa wii :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …
    • Gilaa ndeen , so noorwa roondaama , wiyata ko :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …

Fowru e fayannde teewu e mbaroodi ɓesndi – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii .
    • Ndu huufi fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii naange .
    • Ndu wii naange ngee :
    • « A nyaamataa heen dey » .
    • Ndu wii :
    • « Nyaamanmi fayannde teewu ndee , ko to a yiyataa kam » .
    • Ndu roondii fayannde ndee .
    • Ndu ari e lekki cukkuki .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii sereendu naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo , hange yiya mi …
    • Ma mi yah ɗo a yiyataa kam » .
    • Ndu ɓenni , ha ndu ari e guumi cukkuki .
    • Ndu rootii fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yiyaani naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo dey , nge yiyataa kam …
    • Aɗa futtini gital maa tan , ɗo njaami fof , ndewaa e am !
    • Ko a tenkoowo no feewi .
    • A nyaamataa heen dey » !
    • Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee .
    • Yontere , yaltaani , nyaamaani .
    • Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta , yalta raddoya .
    • Ndu hippiti fayannde ndee tan , haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku !
    • Ndu wii :
    • « Yumpaany Mbaroodi , miin kay , mi nanno a ɓesnii , ngaddan-maa-mi fayannde teewu » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Joƴƴin ɗoon , yah .
    • A jaaraama » !
    • Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu , ene pijira .
    • Fowru darii ene morsindoo , suusaa haalde , suusaa haɗde .
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , ko padɗaa » ?
    • Fowru wii :
    • « Hay batte , Yumpaany Mbaroodi , mi yehii » .
    • Fowru ene yaha , ene saɓɓitoo .

Mbaroodi e Fowru e Rawaandu – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo , ko mbaroodi e fowru e rawaandu .
    • Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel .
    • Mbaroodi wii :
    • « Rawaandu , haadi ko aan woni cukalel , feccan en » .
    • Rawaandu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • haadi ko aan woni mawɗo , naw ngaari ndii , Fowru nawa mbeewa baa , miin , mi nawa bortel ngel » .
    • Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum :
    • woni e mum , ko nawde fof .
    • Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu :
    • tetekki rawaandu njalti .
    • Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe !
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , feccan en » .
    • Fowru huli , ndu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • a hiirtoto ngaari ndii , kasitoɗaa mbeewa baa , ngottoɗaa bortel ngel » .
    • Mbaroodi jali wii :
    • « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere » ?
    • Fowru wii :
    • « Janngini mi ndee ɗoo feccere , ko siinydu nyiiƴe nduu » !

Fowru e Bojel e Mbaroodi – segmentation forte

 

Le texte

Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.

Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »

Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »

Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !… Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »

Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

 

Le découpage automatique

    • Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi .
    • Ɓe mbii :
    • « Ngaree njehen raddo » .
    • Ɓe njehi , ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde .
    • Ɓe mbii :
    • « Peccen » .
    • Fowru wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , moni e men fof , ko hokkaa hoto yaw » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Kala jawɗo , ko mi baroowo ɗum » !
    • Ndu sastii wilwilnde ndee , handu jogori rokkude bojel .
    • Tan bojel wii :
    • « Tappi !
    • Hee Kaawu Mbaroodi , Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum » !
    • Ngel wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , naw kooba baa , miin mi nawa lella baa » .
    • Bojel woni e juɗde lella mum .
    • Mbaroodi woni e juɗde kooba mum .
    • Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !…  (intervention manuelle)
    • Fowru woni e ɓiinyde , e ŋormaade .
    • Bojel wii :
    • « Hii jam , Kaawu Fowru , aan kam a yaw ne » ?
    • Fowru heɓɓitii wii :
    • « Hii , ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde , ko alaa teewu , alaa ƴiiƴam » ?

Fowru e Mbaroodi e ɓikkon mum – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Mbaroodi aafi fowru …

Ɗanngal Aali – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi ,
    • Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi ,
    • hay batte danyaani .
    • Aali tampii ,
    • o yiɗii hootde ,
    • kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno ,
    • yoo ƴeewan mo ,
    • laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • ” Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Mi anndaa .
    • Kono miin ,
    • hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma ,
    • yah .
    • Aali miijii haa juuti ,
    • itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • ” Mi nannga e Alla ” .
    • Ceerno wii :
    • ” Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • ” Go’o ,
    • wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi ,
    • kala to jamma taw-maa ,
    • waal ɗooran ;
    • tati ,
    • kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • muny ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • miin mi wi’ii ma yo a nyawndam ,
    • kaalataa ko ɗii haalaaji ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Ko ɗum tottu-maa-mi ,
    • so henanaaki ma ,
    • ndaa menkelde maa ” .
    • Aali wii :
    • ” Naw ,
    • mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu ,
    • mi yeloroo ” .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • ” Jooni kay ,
    • mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala ” .
    • Aali nanngi laawol omo yaa ,
    • ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo
    • .
    • Ɓeen mbii mo :
    • ” Hee gorko ,
    • ar rewan min heen mbabba ,
    • so en njettiima ,
    • min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe ” .
    • Aali jaɓi ,
    • rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti ,
    • hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • ” Kala ɗo jamma taw-maa ,
    • waal ɗoon ” .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • ” Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri ” .
    • Ɓeen mbii :
    • ” Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe ,
    • mbi’aa yo min mbaal e ladde ” ?
    • O wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • nawee bamɗi mon ,
    • miin ko ɗoo mbaalanmi ” .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee ,
    • gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi ,
    • mboddi soppi ɗum ,
    • maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen
    • gooto ina maayi ,
    • hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • ” Subahaana Allaah ,
    • kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum ,
    • kiseerum !
    • Mbaaseerum ,
    • kiseerum ” !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe ,
    • so mi maayii ,
    • ko nafata mi ” ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • ” Hee gorko !
    • Tinno wallam ,
    • sehil am oo ,
    • mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam ,
    • mi hokku-maa heen mbabba ” .
    • Aali wii :
    • ” Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa
    • mi ” .
    • Oon wii :
    • ” Eey ” .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi ,
    • miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Hoto a yah e laawol ngol a anndaa ” .
    • Aali wii :
    • ” Joom bamɗi ,
    • miin dey mi anndaa ngol laawol ,
    • mi ardo­taako ” .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu ,
    • hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof ,
    • ko ɗoo njuuwata ,
    • aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • ” …
    • Joom bamɗi oo ardii ,
    • juuwii seeɗa ,
    • tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow ,
    • wii :
    • ” Hee mon ,
    • hoto ndewee ɗoon ,
    • ko luggere ” !
    • Oon wii :
    • ” Holto mo ngonndunoɗaa oo woni ” ?
    • Aali wii :
    • ” O mutii ” .
    • Oon wii :
    • ” O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto ” .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol ,
    • oon wii :
    • ” A yii ɗeya peŋɗe ” ?
    • Rew e majje ” .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo ,
    • tawi mawnii ,
    • wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe ,
    • o faltiri palal ngal seese ,
    • o udditi udumere ndee seese ,
    • o rimnditi bamɗi ɗii ,
    • o ɓaari dimle ɗee ,
    • o humi bamɗi ɗii ,
    • o naati suudu nduu ,
    • o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee ,
    • ina lelii ,
    • yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii ,
    • ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • ” Miin dey ,
    • ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay ,
    • so gorko resii ɗum ,
    • resani ko sagataaɓe ,
    • haadi sagata garɗo fof ,
    • ko ɗoo waalata !
    • ” …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo ,
    • tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • wallitoro munyal ” .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa ,
    • o yalti suudu nduu ,
    • o darii hakkunde galle ,
    • o wii debbo oo :
    • ” Jeyni ” ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko ,
    • fini wii :
    • ” Neene ,
    • nooto ,
    • won gorko nodduɗo ma ” .
    • Debbo oo wii :
    • ” Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa
    • noddude mi jamma ” .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii ,
    • Jeyni wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baamum Aamadu am ” !
    • Aamadu wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baabooyi am ” !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof ,
    • gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Ɗanngal Aali – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi , Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi , hay batte danyaani .
    • Aali tampii , o yiɗii hootde , kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno , yoo ƴeewan mo , laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • « Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi » ?
    • Ceerno wii :
    • « Mi anndaa .
    • Kono miin , hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma , yah .
    • Aali miijii haa juuti , itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • « Mi nannga e Alla » .
    • Ceerno wii :
    • « Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • « Go’o , wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi , kala to jamma taw-maa , waal ɗooran ;
    • tati , kala ko neɗɗo waɗ-maa , muny » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , miin mi wi’ii ma yo a nyawndam , kaalataa ko ɗii haalaaji » ?
    • Ceerno wii :
    • « Ko ɗum tottu-maa-mi , so henanaaki ma , ndaa menkelde maa » .
    • Aali wii :
    • « Naw , mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu , mi yeloroo » .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • « Jooni kay , mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala » .
    • Aali nanngi laawol omo yaa , ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Ɓeen mbii mo :
    • « Hee gorko , ar rewan min heen mbabba , so en njettiima , min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe » .
    • Aali jaɓi , rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti , hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • « Kala ɗo jamma taw-maa , waal ɗoon » .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • « Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri » .
    • Ɓeen mbii :
    • « Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe , mbi’aa yo min mbaal e ladde » ?
    • O wii :
    • « Ɗum noon , nawee bamɗi mon , miin ko ɗoo mbaalanmi » .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee , gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi , mboddi soppi ɗum , maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen gooto ina maayi , hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • «Subahaana Allaah , kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum , kiseerum !
    • Mbaaseerum , kiseerum » !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe , so mi maayii , ko nafata mi » ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • « Hee gorko !
    • Tinno wallam , sehil am oo , mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam , mi hokku-maa heen mbabba » .
    • Aali wii :
    • « Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa mi » .
    • Oon wii :
    • « Eey » .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi , miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • «Hoto a yah e laawol ngol a anndaa » .
    • Aali wii :
    • « Joom bamɗi , miin dey mi anndaa ngol laawol , mi ardo­taako » .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • « Ɗum noon , miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu , hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof , ko ɗoo njuuwata , aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • » …
    • Joom bamɗi oo ardii , juuwii seeɗa , tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow , wii :
    • « Hee mon , hoto ndewee ɗoon , ko luggere » !
    • Oon wii :
    • « Holto mo ngonndunoɗaa oo woni » ?
    • Aali wii :
    • « O mutii » .
    • Oon wii :
    • « O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto » .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol , oon wii :
    • « A yii ɗeya peŋɗe » ?
    • Rew e majje » .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo , tawi mawnii , wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe , o faltiri palal ngal seese , o udditi udumere ndee seese , o rimnditi bamɗi ɗii , o ɓaari dimle ɗee , o humi bamɗi ɗii , o naati suudu nduu ,
     o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee , ina lelii , yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii , ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • « Miin dey , ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay , so gorko resii ɗum , resani ko sagataaɓe , haadi sagata garɗo fof , ko ɗoo waalata !
    • » …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo , tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • « Kala ko neɗɗo waɗ-maa , wallitoro munyal » .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa , o yalti suudu nduu , o darii hakkunde galle , o wii debbo oo :
    • « Jeyni » ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko , fini wii :
    • « Neene , nooto , won gorko nodduɗo ma » .
    • Debbo oo wii :
    • « Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa noddude mi jamma » .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii , Jeyni wii :
    • « Haayoo , Baamum Aamadu am » !
    • Aamadu wii :
    • « Haayoo , Baabooyi am » !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof , gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Kooba e nage – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey ,
    • mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde ,
    • so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii ,
    • joomam human kam e ɓoggol ,
    • o ɓira mi ,
    • janngo subaka o ɓira mi ,
    • so o gaynii ɓirde mi ,
    • o sogga mi ,
    • mi yaha ladde ,
    • mi nyalla nyaamde haa hiira ,
    • mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa ,
    • aan jofnata hoore maa ,
    • so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol ,
    • ɗoon kuwataa ,
    • ɗoon coofataa ,
    • so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan ,
    • aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum ,
    • hay gooto halfaani mi ,
    • ɗo mbelaami nyallanmi ,
    • ɗo mbelaami mbaalanmi ,
    • ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba ,
    • jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo ,
    • so a woowii jeyde hoore maa ,
    • a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo ,
    • ko jenngi fof ,
    • joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon ,
    • mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum ,
    • so o tawii kam ɗoo ,
    • o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede ,
    • saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan ,
    • haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje ,
    • ɗacci haa nagge ɓenni ,
    • kooba sawndii ɗum ,
    • tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii ,
    • o fooɗi rawaandu ,
    • kapsinaaji petti ,
    • kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi ,
    • ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii ,
    • kala mo alaa jeyɗo ,
    • ko bone warata ɗum .
    • Miin kay ,
    • hay so a feesii baanyoowo ,
    • suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo ,
    • baanyoowo warii ma ,
    • nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin ,
    • so baanyoowo fellii kam ,
    • shari’a mum e joomam gasataa » !

Kooba e nagge – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey , mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde , so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii , joomam human kam e ɓoggol , o ɓira mi , janngo subaka o ɓira mi , so o gaynii ɓirde mi , o sogga mi , mi yaha ladde , mi nyalla nyaamde haa
    • hiira , mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa , aan jofnata hoore maa , so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol , ɗoon kuwataa , ɗoon coofataa , so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan , aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum , hay gooto halfaani mi , ɗo mbelaami nyallanmi , ɗo mbelaami mbaalanmi , ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba , jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo , so a woowii jeyde hoore maa , a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo , ko jenngi fof , joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon , mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum , so o tawii kam ɗoo , o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede , saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan , haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje , ɗacci haa nagge ɓenni , kooba sawndii ɗum , tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii , o fooɗi rawaandu , kapsinaaji petti , kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi , ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii , kala mo alaa jeyɗo , ko bone warata ɗum .
    • Miin kay , hay so a feesii baanyoowo , suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo , baanyoowo warii ma , nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin , so baanyoowo fellii kam , shari’a mum e joomam gasataa » !
WordPress et site PEAPL - hébergé par Huma-Num © 2021