Noorwa e cukalel – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko noorwa e cukalel .
    • Ba mawni .
    • Ba ƴeeŋi maayo , ba ari e weendu sukkundu leɗɗe haba nyaama cide e booti .
    • Yehi haa ceeɗu naati , weendu fuɗɗii horde , colli mbaɗti sikaade laaci mabba .
    • Boyiiji mbaɗti ƴakkude laaci mabba .
    • Noorwa yii cukalel , ba wii :
    • « Cukalel , ar nawam maayo , mi hokku-maa ko giƴa teettataa ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Holno nawirtu-maa-mi , aɗa foti no laana nii » ?
    • Noorwa wii :
    • « A ɓolan baaji , laaci am kii e hoore am ndee , kaɓɓondiraa ɗum dow , mi ɗehoo , coraa , ndoondoɗaa mi , nawaa mi maayo » .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hoore ndee e laaci kii e koyɗe ɗee , noorwa tumpilii , ba ɗehii , cukalel sori les mabba , roondii ba , faari ba maayo .
    • Cukalel yettii maayo .
    • Ngel wii :
    • « Miin dey mi waawaa ndiyam , munyo mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi waawaa yettaade ndiyam » .
    • Cukalel juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi .
    • Ngel wii :
    • « Mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi sinkan .
    • Nawam yeeso » .
    • Cukalel nawi ba haa ndiyam heɓi ɗum e becce .
    • Noorwa wii :
    • « Rooto mi ɗoo » .
    • Cukalel rootii ba .
    • Noorwa wii :
    • « Haɓɓitam » .
    • Cukalel haɓɓiti noorwa , ƴeɓti baaji ɗii werlii dow .
    • Noorwa yinii , yehi too e fonngo maayo , yehi gaa e fonngo maayo .
    • Ba arti e cukalel , ba wii :
    • « Jooni njiɗmi ko nyaamde ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Ndaw ko haawnii !
    • Ndeen dey tawan moƴƴere yoɓetee ko bonde » !
    • Noorwa wii :
    • « Moƴƴere kay yoɓetee tan ko bonde » !
    • Ba wii :
    • « Ɗuum ne , so miɗa nyaam-maa , ma mi seedna kulle tati ceedtoo nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee .
    • Ndee , mi nyaam-maa » !
    • Cukalel wii :
    • « Seednu Alla tan » .
    • Noorwa wii :
    • « Alaa .
    • Nyande fof , Alla ina yiya geɗe keewɗe , kono o haɗataa » .
    • Cukalel wii :
    • Eeyii , no njiɗɗaa fof waɗ » !
    • Haa mbabba ari .
    • Noorwa wii :
    • « Mbabba , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Mbabba wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde tan yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi dimngal , kono hay so mi duuftii heen sammeere , tan ko sawru piyeteemi » !
    • Noorwa wii :
    • « A nanii ko oo seede wii ?
    • Go’o » .
    • Rawaandu ari .
    • Noorwa wii :
    • « Rawaandu , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Rawaandu wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi raddo , mbarmi lella , kono ko ƴiyal ndokketeemi .
    • Ɗuum ne , so mi yaawii hunuko , tan ko ɓannde piyeteemi » .
    • Noorwa wii :
    • « A nanii seedeeji ɗiɗi kaalii , nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee ?
    • Ina heddii seede gooto , so haalii mi nyaam-maa » .
    • Bojel ari .
    • Noorwa wii :
    • « Bojel , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Bojel wii :
    • « Ina yoɓee moƴƴere , ina yoɓee bonde …
    • Ko ɗuum woni » ?
    • Noorwa wii :
    • « Cukalel , haal » .
    • Cukalel wii :
    • « Miin , mi tawnoo noorwa e nder weendu , colli e booyiiji fof ina cikoo laaci mum .
    • Noorwa wii yo mi wallu ɗum , mi roondoo ɗum , mi nawa ɗum maayo , hokka mi ko giƴam teettataa kam .
    • Jooni mi addii ba e maayo , ba wii haba nyaama mi » .
    • Bojel wii :
    • « Noorwa , ko noon » ?
    • Noorwa wii :
    • « Ko noon » .
    • Bojel wii :
    • « Ko ngel cukalel fenata !
    • Ngal nooral , aɗa waawi roondaade ɗum » ?
    • Noorwa wii :
    • « Omo waawi kay , wanaa ko kanko addi mi ɗoo » ?
    • Bojel wii :
    • « Ɗum , mi seedtotaako ɗum , ngati ɗum ko fenaande :
    • ngel cukalel waawaa roondaade ma .
    • Taw goonga , mbaɗtee no woorunoo » .
    • Noorwa ƴeeŋi .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hunuko koo e laaci kii .
    • Bojel walli ngel haɓɓude .
    • Noorwa tumpilii , laaci kii e hoore ndee e takke ɗee , ɓe kaɓɓi haa tiiɗi .
    • Noorwa ɗehii .
    • Cukalel sori les noorwa .
    • Bojel wii :
    • « Ko nii woorunoo » ?
    • Noorwa wii :
    • « Aaha » .
    • Cukalel wii :
    • « Aaha » .
    • Bojel wii :
    • « Cukalel , mate baaba maa nyaamataa noorwa » ?
    • Cukalel wii :
    • « Ina nyaama kay » !
    • Bojel wii :
    • « Nawan baaba maa » .
    • Cukalel faari galle mum’en .
    • Noorwa wii :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …
    • Gilaa ndeen , so noorwa roondaama , wiyata ko :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …

Fowru e fayannde teewu e mbaroodi ɓesndi – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii .
    • Ndu huufi fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii naange .
    • Ndu wii naange ngee :
    • « A nyaamataa heen dey » .
    • Ndu wii :
    • « Nyaamanmi fayannde teewu ndee , ko to a yiyataa kam » .
    • Ndu roondii fayannde ndee .
    • Ndu ari e lekki cukkuki .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii sereendu naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo , hange yiya mi …
    • Ma mi yah ɗo a yiyataa kam » .
    • Ndu ɓenni , ha ndu ari e guumi cukkuki .
    • Ndu rootii fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yiyaani naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo dey , nge yiyataa kam …
    • Aɗa futtini gital maa tan , ɗo njaami fof , ndewaa e am !
    • Ko a tenkoowo no feewi .
    • A nyaamataa heen dey » !
    • Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee .
    • Yontere , yaltaani , nyaamaani .
    • Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta , yalta raddoya .
    • Ndu hippiti fayannde ndee tan , haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku !
    • Ndu wii :
    • « Yumpaany Mbaroodi , miin kay , mi nanno a ɓesnii , ngaddan-maa-mi fayannde teewu » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Joƴƴin ɗoon , yah .
    • A jaaraama » !
    • Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu , ene pijira .
    • Fowru darii ene morsindoo , suusaa haalde , suusaa haɗde .
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , ko padɗaa » ?
    • Fowru wii :
    • « Hay batte , Yumpaany Mbaroodi , mi yehii » .
    • Fowru ene yaha , ene saɓɓitoo .

Mbaroodi e Fowru e Rawaandu – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo , ko mbaroodi e fowru e rawaandu .
    • Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel .
    • Mbaroodi wii :
    • « Rawaandu , haadi ko aan woni cukalel , feccan en » .
    • Rawaandu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • haadi ko aan woni mawɗo , naw ngaari ndii , Fowru nawa mbeewa baa , miin , mi nawa bortel ngel » .
    • Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum :
    • woni e mum , ko nawde fof .
    • Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu :
    • tetekki rawaandu njalti .
    • Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe !
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , feccan en » .
    • Fowru huli , ndu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • a hiirtoto ngaari ndii , kasitoɗaa mbeewa baa , ngottoɗaa bortel ngel » .
    • Mbaroodi jali wii :
    • « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere » ?
    • Fowru wii :
    • « Janngini mi ndee ɗoo feccere , ko siinydu nyiiƴe nduu » !

Fowru e Bojel e Mbaroodi – segmentation forte

 

Le texte

Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.

Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »

Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »

Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !… Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »

Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

 

Le découpage automatique

    • Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi .
    • Ɓe mbii :
    • « Ngaree njehen raddo » .
    • Ɓe njehi , ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde .
    • Ɓe mbii :
    • « Peccen » .
    • Fowru wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , moni e men fof , ko hokkaa hoto yaw » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Kala jawɗo , ko mi baroowo ɗum » !
    • Ndu sastii wilwilnde ndee , handu jogori rokkude bojel .
    • Tan bojel wii :
    • « Tappi !
    • Hee Kaawu Mbaroodi , Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum » !
    • Ngel wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , naw kooba baa , miin mi nawa lella baa » .
    • Bojel woni e juɗde lella mum .
    • Mbaroodi woni e juɗde kooba mum .
    • Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !…  (intervention manuelle)
    • Fowru woni e ɓiinyde , e ŋormaade .
    • Bojel wii :
    • « Hii jam , Kaawu Fowru , aan kam a yaw ne » ?
    • Fowru heɓɓitii wii :
    • « Hii , ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde , ko alaa teewu , alaa ƴiiƴam » ?

Fowru e Mbaroodi e ɓikkon mum – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Mbaroodi aafi fowru …

Ɗanngal Aali – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi ,
    • Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi ,
    • hay batte danyaani .
    • Aali tampii ,
    • o yiɗii hootde ,
    • kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno ,
    • yoo ƴeewan mo ,
    • laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • ” Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Mi anndaa .
    • Kono miin ,
    • hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma ,
    • yah .
    • Aali miijii haa juuti ,
    • itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • ” Mi nannga e Alla ” .
    • Ceerno wii :
    • ” Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • ” Go’o ,
    • wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi ,
    • kala to jamma taw-maa ,
    • waal ɗooran ;
    • tati ,
    • kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • muny ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • miin mi wi’ii ma yo a nyawndam ,
    • kaalataa ko ɗii haalaaji ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Ko ɗum tottu-maa-mi ,
    • so henanaaki ma ,
    • ndaa menkelde maa ” .
    • Aali wii :
    • ” Naw ,
    • mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu ,
    • mi yeloroo ” .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • ” Jooni kay ,
    • mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala ” .
    • Aali nanngi laawol omo yaa ,
    • ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo
    • .
    • Ɓeen mbii mo :
    • ” Hee gorko ,
    • ar rewan min heen mbabba ,
    • so en njettiima ,
    • min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe ” .
    • Aali jaɓi ,
    • rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti ,
    • hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • ” Kala ɗo jamma taw-maa ,
    • waal ɗoon ” .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • ” Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri ” .
    • Ɓeen mbii :
    • ” Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe ,
    • mbi’aa yo min mbaal e ladde ” ?
    • O wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • nawee bamɗi mon ,
    • miin ko ɗoo mbaalanmi ” .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee ,
    • gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi ,
    • mboddi soppi ɗum ,
    • maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen
    • gooto ina maayi ,
    • hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • ” Subahaana Allaah ,
    • kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum ,
    • kiseerum !
    • Mbaaseerum ,
    • kiseerum ” !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe ,
    • so mi maayii ,
    • ko nafata mi ” ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • ” Hee gorko !
    • Tinno wallam ,
    • sehil am oo ,
    • mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam ,
    • mi hokku-maa heen mbabba ” .
    • Aali wii :
    • ” Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa
    • mi ” .
    • Oon wii :
    • ” Eey ” .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi ,
    • miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Hoto a yah e laawol ngol a anndaa ” .
    • Aali wii :
    • ” Joom bamɗi ,
    • miin dey mi anndaa ngol laawol ,
    • mi ardo­taako ” .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu ,
    • hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof ,
    • ko ɗoo njuuwata ,
    • aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • ” …
    • Joom bamɗi oo ardii ,
    • juuwii seeɗa ,
    • tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow ,
    • wii :
    • ” Hee mon ,
    • hoto ndewee ɗoon ,
    • ko luggere ” !
    • Oon wii :
    • ” Holto mo ngonndunoɗaa oo woni ” ?
    • Aali wii :
    • ” O mutii ” .
    • Oon wii :
    • ” O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto ” .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol ,
    • oon wii :
    • ” A yii ɗeya peŋɗe ” ?
    • Rew e majje ” .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo ,
    • tawi mawnii ,
    • wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe ,
    • o faltiri palal ngal seese ,
    • o udditi udumere ndee seese ,
    • o rimnditi bamɗi ɗii ,
    • o ɓaari dimle ɗee ,
    • o humi bamɗi ɗii ,
    • o naati suudu nduu ,
    • o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee ,
    • ina lelii ,
    • yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii ,
    • ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • ” Miin dey ,
    • ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay ,
    • so gorko resii ɗum ,
    • resani ko sagataaɓe ,
    • haadi sagata garɗo fof ,
    • ko ɗoo waalata !
    • ” …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo ,
    • tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • wallitoro munyal ” .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa ,
    • o yalti suudu nduu ,
    • o darii hakkunde galle ,
    • o wii debbo oo :
    • ” Jeyni ” ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko ,
    • fini wii :
    • ” Neene ,
    • nooto ,
    • won gorko nodduɗo ma ” .
    • Debbo oo wii :
    • ” Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa
    • noddude mi jamma ” .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii ,
    • Jeyni wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baamum Aamadu am ” !
    • Aamadu wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baabooyi am ” !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof ,
    • gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Ɗanngal Aali – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi , Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi , hay batte danyaani .
    • Aali tampii , o yiɗii hootde , kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno , yoo ƴeewan mo , laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • « Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi » ?
    • Ceerno wii :
    • « Mi anndaa .
    • Kono miin , hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma , yah .
    • Aali miijii haa juuti , itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • « Mi nannga e Alla » .
    • Ceerno wii :
    • « Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • « Go’o , wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi , kala to jamma taw-maa , waal ɗooran ;
    • tati , kala ko neɗɗo waɗ-maa , muny » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , miin mi wi’ii ma yo a nyawndam , kaalataa ko ɗii haalaaji » ?
    • Ceerno wii :
    • « Ko ɗum tottu-maa-mi , so henanaaki ma , ndaa menkelde maa » .
    • Aali wii :
    • « Naw , mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu , mi yeloroo » .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • « Jooni kay , mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala » .
    • Aali nanngi laawol omo yaa , ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Ɓeen mbii mo :
    • « Hee gorko , ar rewan min heen mbabba , so en njettiima , min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe » .
    • Aali jaɓi , rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti , hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • « Kala ɗo jamma taw-maa , waal ɗoon » .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • « Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri » .
    • Ɓeen mbii :
    • « Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe , mbi’aa yo min mbaal e ladde » ?
    • O wii :
    • « Ɗum noon , nawee bamɗi mon , miin ko ɗoo mbaalanmi » .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee , gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi , mboddi soppi ɗum , maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen gooto ina maayi , hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • «Subahaana Allaah , kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum , kiseerum !
    • Mbaaseerum , kiseerum » !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe , so mi maayii , ko nafata mi » ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • « Hee gorko !
    • Tinno wallam , sehil am oo , mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam , mi hokku-maa heen mbabba » .
    • Aali wii :
    • « Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa mi » .
    • Oon wii :
    • « Eey » .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi , miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • «Hoto a yah e laawol ngol a anndaa » .
    • Aali wii :
    • « Joom bamɗi , miin dey mi anndaa ngol laawol , mi ardo­taako » .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • « Ɗum noon , miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu , hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof , ko ɗoo njuuwata , aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • » …
    • Joom bamɗi oo ardii , juuwii seeɗa , tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow , wii :
    • « Hee mon , hoto ndewee ɗoon , ko luggere » !
    • Oon wii :
    • « Holto mo ngonndunoɗaa oo woni » ?
    • Aali wii :
    • « O mutii » .
    • Oon wii :
    • « O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto » .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol , oon wii :
    • « A yii ɗeya peŋɗe » ?
    • Rew e majje » .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo , tawi mawnii , wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe , o faltiri palal ngal seese , o udditi udumere ndee seese , o rimnditi bamɗi ɗii , o ɓaari dimle ɗee , o humi bamɗi ɗii , o naati suudu nduu ,
     o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee , ina lelii , yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii , ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • « Miin dey , ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay , so gorko resii ɗum , resani ko sagataaɓe , haadi sagata garɗo fof , ko ɗoo waalata !
    • » …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo , tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • « Kala ko neɗɗo waɗ-maa , wallitoro munyal » .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa , o yalti suudu nduu , o darii hakkunde galle , o wii debbo oo :
    • « Jeyni » ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko , fini wii :
    • « Neene , nooto , won gorko nodduɗo ma » .
    • Debbo oo wii :
    • « Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa noddude mi jamma » .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii , Jeyni wii :
    • « Haayoo , Baamum Aamadu am » !
    • Aamadu wii :
    • « Haayoo , Baabooyi am » !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof , gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Kooba e nage – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey ,
    • mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde ,
    • so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii ,
    • joomam human kam e ɓoggol ,
    • o ɓira mi ,
    • janngo subaka o ɓira mi ,
    • so o gaynii ɓirde mi ,
    • o sogga mi ,
    • mi yaha ladde ,
    • mi nyalla nyaamde haa hiira ,
    • mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa ,
    • aan jofnata hoore maa ,
    • so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol ,
    • ɗoon kuwataa ,
    • ɗoon coofataa ,
    • so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan ,
    • aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum ,
    • hay gooto halfaani mi ,
    • ɗo mbelaami nyallanmi ,
    • ɗo mbelaami mbaalanmi ,
    • ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba ,
    • jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo ,
    • so a woowii jeyde hoore maa ,
    • a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo ,
    • ko jenngi fof ,
    • joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon ,
    • mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum ,
    • so o tawii kam ɗoo ,
    • o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede ,
    • saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan ,
    • haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje ,
    • ɗacci haa nagge ɓenni ,
    • kooba sawndii ɗum ,
    • tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii ,
    • o fooɗi rawaandu ,
    • kapsinaaji petti ,
    • kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi ,
    • ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii ,
    • kala mo alaa jeyɗo ,
    • ko bone warata ɗum .
    • Miin kay ,
    • hay so a feesii baanyoowo ,
    • suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo ,
    • baanyoowo warii ma ,
    • nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin ,
    • so baanyoowo fellii kam ,
    • shari’a mum e joomam gasataa » !

Kooba e nagge – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey , mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde , so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii , joomam human kam e ɓoggol , o ɓira mi , janngo subaka o ɓira mi , so o gaynii ɓirde mi , o sogga mi , mi yaha ladde , mi nyalla nyaamde haa
    • hiira , mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa , aan jofnata hoore maa , so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol , ɗoon kuwataa , ɗoon coofataa , so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan , aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum , hay gooto halfaani mi , ɗo mbelaami nyallanmi , ɗo mbelaami mbaalanmi , ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba , jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo , so a woowii jeyde hoore maa , a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo , ko jenngi fof , joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon , mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum , so o tawii kam ɗoo , o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede , saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan , haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje , ɗacci haa nagge ɓenni , kooba sawndii ɗum , tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii , o fooɗi rawaandu , kapsinaaji petti , kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi , ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii , kala mo alaa jeyɗo , ko bone warata ɗum .
    • Miin kay , hay so a feesii baanyoowo , suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo , baanyoowo warii ma , nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin , so baanyoowo fellii kam , shari’a mum e joomam gasataa » !

Segmentation automatique des textes

 

    •  
    •  
WordPress et site PEAPL - hébergé par Huma-Num © 2021