Noorwa e cukalel – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko noorwa e cukalel .
    • Ba mawni .
    • Ba ƴeeŋi maayo , ba ari e weendu sukkundu leɗɗe haba nyaama cide e booti .
    • Yehi haa ceeɗu naati , weendu fuɗɗii horde , colli mbaɗti sikaade laaci mabba .
    • Boyiiji mbaɗti ƴakkude laaci mabba .
    • Noorwa yii cukalel , ba wii :
    • « Cukalel , ar nawam maayo , mi hokku-maa ko giƴa teettataa ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Holno nawirtu-maa-mi , aɗa foti no laana nii » ?
    • Noorwa wii :
    • « A ɓolan baaji , laaci am kii e hoore am ndee , kaɓɓondiraa ɗum dow , mi ɗehoo , coraa , ndoondoɗaa mi , nawaa mi maayo » .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hoore ndee e laaci kii e koyɗe ɗee , noorwa tumpilii , ba ɗehii , cukalel sori les mabba , roondii ba , faari ba maayo .
    • Cukalel yettii maayo .
    • Ngel wii :
    • « Miin dey mi waawaa ndiyam , munyo mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi waawaa yettaade ndiyam » .
    • Cukalel juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi .
    • Ngel wii :
    • « Mi rooto-maa ɗoo » .
    • Noorwa wii :
    • « So a rootimaama mi ɗoo , mi sinkan .
    • Nawam yeeso » .
    • Cukalel nawi ba haa ndiyam heɓi ɗum e becce .
    • Noorwa wii :
    • « Rooto mi ɗoo » .
    • Cukalel rootii ba .
    • Noorwa wii :
    • « Haɓɓitam » .
    • Cukalel haɓɓiti noorwa , ƴeɓti baaji ɗii werlii dow .
    • Noorwa yinii , yehi too e fonngo maayo , yehi gaa e fonngo maayo .
    • Ba arti e cukalel , ba wii :
    • « Jooni njiɗmi ko nyaamde ma » .
    • Cukalel wii :
    • « Ndaw ko haawnii !
    • Ndeen dey tawan moƴƴere yoɓetee ko bonde » !
    • Noorwa wii :
    • « Moƴƴere kay yoɓetee tan ko bonde » !
    • Ba wii :
    • « Ɗuum ne , so miɗa nyaam-maa , ma mi seedna kulle tati ceedtoo nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee .
    • Ndee , mi nyaam-maa » !
    • Cukalel wii :
    • « Seednu Alla tan » .
    • Noorwa wii :
    • « Alaa .
    • Nyande fof , Alla ina yiya geɗe keewɗe , kono o haɗataa » .
    • Cukalel wii :
    • Eeyii , no njiɗɗaa fof waɗ » !
    • Haa mbabba ari .
    • Noorwa wii :
    • « Mbabba , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Mbabba wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde tan yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi dimngal , kono hay so mi duuftii heen sammeere , tan ko sawru piyeteemi » !
    • Noorwa wii :
    • « A nanii ko oo seede wii ?
    • Go’o » .
    • Rawaandu ari .
    • Noorwa wii :
    • « Rawaandu , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Rawaandu wii :
    • « Nyamaande moƴƴere kay ko bonde yoɓetee !
    • Jooni-jooni ngummiimi raddo , mbarmi lella , kono ko ƴiyal ndokketeemi .
    • Ɗuum ne , so mi yaawii hunuko , tan ko ɓannde piyeteemi » .
    • Noorwa wii :
    • « A nanii seedeeji ɗiɗi kaalii , nyamaande moƴƴere ko bonde yoɓetee ?
    • Ina heddii seede gooto , so haalii mi nyaam-maa » .
    • Bojel ari .
    • Noorwa wii :
    • « Bojel , holko nyamaande moƴƴere yoɓetee » ?
    • Bojel wii :
    • « Ina yoɓee moƴƴere , ina yoɓee bonde …
    • Ko ɗuum woni » ?
    • Noorwa wii :
    • « Cukalel , haal » .
    • Cukalel wii :
    • « Miin , mi tawnoo noorwa e nder weendu , colli e booyiiji fof ina cikoo laaci mum .
    • Noorwa wii yo mi wallu ɗum , mi roondoo ɗum , mi nawa ɗum maayo , hokka mi ko giƴam teettataa kam .
    • Jooni mi addii ba e maayo , ba wii haba nyaama mi » .
    • Bojel wii :
    • « Noorwa , ko noon » ?
    • Noorwa wii :
    • « Ko noon » .
    • Bojel wii :
    • « Ko ngel cukalel fenata !
    • Ngal nooral , aɗa waawi roondaade ɗum » ?
    • Noorwa wii :
    • « Omo waawi kay , wanaa ko kanko addi mi ɗoo » ?
    • Bojel wii :
    • « Ɗum , mi seedtotaako ɗum , ngati ɗum ko fenaande :
    • ngel cukalel waawaa roondaade ma .
    • Taw goonga , mbaɗtee no woorunoo » .
    • Noorwa ƴeeŋi .
    • Cukalel ɓoli baaji , haɓɓi hunuko koo e laaci kii .
    • Bojel walli ngel haɓɓude .
    • Noorwa tumpilii , laaci kii e hoore ndee e takke ɗee , ɓe kaɓɓi haa tiiɗi .
    • Noorwa ɗehii .
    • Cukalel sori les noorwa .
    • Bojel wii :
    • « Ko nii woorunoo » ?
    • Noorwa wii :
    • « Aaha » .
    • Cukalel wii :
    • « Aaha » .
    • Bojel wii :
    • « Cukalel , mate baaba maa nyaamataa noorwa » ?
    • Cukalel wii :
    • « Ina nyaama kay » !
    • Bojel wii :
    • « Nawan baaba maa » .
    • Cukalel faari galle mum’en .
    • Noorwa wii :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …
    • Gilaa ndeen , so noorwa roondaama , wiyata ko :
    • « A’ahaa !
    • A’ahaa !
    • » …