Kooba e nagge – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey , mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde , so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii , joomam human kam e ɓoggol , o ɓira mi , janngo subaka o ɓira mi , so o gaynii ɓirde mi , o sogga mi , mi yaha ladde , mi nyalla nyaamde haa
    • hiira , mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa , aan jofnata hoore maa , so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol , ɗoon kuwataa , ɗoon coofataa , so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan , aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum , hay gooto halfaani mi , ɗo mbelaami nyallanmi , ɗo mbelaami mbaalanmi , ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba , jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo , so a woowii jeyde hoore maa , a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo , ko jenngi fof , joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon , mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum , so o tawii kam ɗoo , o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede , saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan , haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje , ɗacci haa nagge ɓenni , kooba sawndii ɗum , tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii , o fooɗi rawaandu , kapsinaaji petti , kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi , ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii , kala mo alaa jeyɗo , ko bone warata ɗum .
    • Miin kay , hay so a feesii baanyoowo , suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo , baanyoowo warii ma , nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin , so baanyoowo fellii kam , shari’a mum e joomam gasataa » !