Fowru e mbeewa – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru e mbeewa .
    • Subaka law , mbeewa ina iwra funnaange , fowru ina iwra hiirnaange .
    • Ɓe kawri e nder guumi cukkuki .
    • Mbeewa tinaani , fowru tinaani , haa gite maɓɓe kawri .
    • Mbeewa wii :
    • « Hii , subaka am bonii hannde » !
    • Fowru ndaari mbeewa .
    • Mbeewa ndaari fowru .
    • Fowru wii :
    • « Aaha , hannde kay subaka maa bonii » !
    • Fowru wii :
    • « So a haalii goongaaji nay , tan mi accete , mi waasa warde ma » .
    • Mbeewa wii :
    • « Nyaamam tan , ɗum woni e maa » .
    • Fowru wii :
    • « So a haalanii kam goongaaji nay , mi nyaamataa ma » .
    • Mbeewa wii :
    • « Sinno Alla anndinii kam aɗa rewa e ngol laawol , mi rewataa heen » .
    • Fowru wii :
    • « Aaha go’o , a haalii goonga » .
    • Ba wii :
    • « Ɗiɗaɓel ngel , so mi yehii wuro mi wiyii yimɓe ɓee , mi hawrii e fowru accii kam , ɓe mbiyoyan ko fenaande , ngati a alaa nguun ndimaagu » .
    • Fowru wii :
    • « Ɗiɗi , a haalii goonga » .
    • Mbeewa wii :
    • « Tataɓel ngel , sinno joomam anndiino so mi oorii hannde miɗa hawra e maa , ko e ɓoggol nyallanmi » .
    • Fowru wii :
    • « Tati , a haalii goonga » .
    • Mbeewa wii :
    • « Nayaɓel ngel , so a yiyii haala men kaa juutii tan ko aɗa haari » .
    • Fowru wii :
    • « Nay , a haalii goonga .
    • Jooni-jooni , conngumi ngaari , nyaammi haa ngoppumi teewu .
    • Yah , mi accii ma » .