Fowru e fayannde teewu e mbaroodi ɓesndi – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii .
    • Ndu huufi fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii naange .
    • Ndu wii naange ngee :
    • « A nyaamataa heen dey » .
    • Ndu wii :
    • « Nyaamanmi fayannde teewu ndee , ko to a yiyataa kam » .
    • Ndu roondii fayannde ndee .
    • Ndu ari e lekki cukkuki .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii sereendu naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo , hange yiya mi …
    • Ma mi yah ɗo a yiyataa kam » .
    • Ndu ɓenni , ha ndu ari e guumi cukkuki .
    • Ndu rootii fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yiyaani naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo dey , nge yiyataa kam …
    • Aɗa futtini gital maa tan , ɗo njaami fof , ndewaa e am !
    • Ko a tenkoowo no feewi .
    • A nyaamataa heen dey » !
    • Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee .
    • Yontere , yaltaani , nyaamaani .
    • Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta , yalta raddoya .
    • Ndu hippiti fayannde ndee tan , haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku !
    • Ndu wii :
    • « Yumpaany Mbaroodi , miin kay , mi nanno a ɓesnii , ngaddan-maa-mi fayannde teewu » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Joƴƴin ɗoon , yah .
    • A jaaraama » !
    • Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu , ene pijira .
    • Fowru darii ene morsindoo , suusaa haalde , suusaa haɗde .
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , ko padɗaa » ?
    • Fowru wii :
    • « Hay batte , Yumpaany Mbaroodi , mi yehii » .
    • Fowru ene yaha , ene saɓɓitoo .