Rawaandu e Mbeewa e Fowru – segmentation forte

 

   • Wonnoo ɗoo ko rawaandu e mbeewa ena ngawa .
   • Tan fowru tawi ɓe ɗoon , haɓe ngawa .
   • Tan ndu joli .
   • Ɓe ngoni e awde .
   • Fowru nduu wii mbeewa baa :
   • « Bottaari , abbo too » !
   • Ndu wii kadi rawaandu nduu :
   • « Hiraande , abbo too » !
   • Yehi haa ɓooyi , rawaandu nduu faami ko fowru wiyata koo .
   • Rawaandu noddi mbeewa , ndu wii :
   • « A nanii ko fowru haalata koo » ?
   • Mbeewa wii :
   • « Alaa » .
   • Rawaandu wii :
   • « Fowru wii , aan ko a bottaari , miin ko mi hiraande .
   • Miin noon , so o wiyii ma o hiirtoo mi , o hiirtoto jenngunde » .
   • Rawaandu wii :
   • « Mbeewa , waɗ feere njahaa wuro .
   • So a fotii yettoyaade , mi abbo-maa » .
   • Mbeewa fokkiti , woni e yahde .
   • Fowru wii :
   • « Hiraande , to Bottaari yahata » ?
   • Rawaandu wii :
   • « Bottaari yahanta ko na nokkoya jaaynge » !
   • Fowru wii :
   • « Ɗuum wallan .
   • Yo o yah » .
   • Ɓe ngoni e awde .
   • Haa rawaandu anndi mbeewa foti yettoyaade , tan rawaandu ƴeeŋi , ndu wii fowru :
   • « Mbeewa yettoyiima wuro .
   • Miin ne , mi yehii » .
   • Fowru riddi rawaandu …
   • Mbeewa yehi .
   • Ndeke nde mbeewa yehi ndee , yii jaaɓi ciinyki jaaɓe .
   • Mbeewa yejjiti ko dognooɗo fowru .
   • Ba woni e murde jaaɓe .
   • Ha ba nani gurdu-gurdu , tan ba naati e ngaska mbabba ladde — walla ngirja — ba naati haa heddii hoore ndee .
   • Mbeewa futtini gite mum boɗeeje .
   • Fowru riddi rawaandu haa rawaandu naati nder wuro .
   • Fowru ruttii ene ŋattoo , haa tawi mbeewa nder ngaska , ene futtini gite mum boɗeeje .
   • Fowru wii :
   • « Ɗum ko mbeewa ne » ?
   • Mbeewa wii :
   • « Alaa , ko miin Futtan » !
   • Fowru wii :
   • « Ko woni “Futtan” » ?
   • Mbeewa wii :
   • « “Futtan” ko ndaarɗo mi maaya , mo ndaarmi maaya » !
   • Fowru wii :
   • « Walaa hawla walaa quwwata !…
   • Muɓɓu gite maa !
   • Kori a yiyaani mi dey » ?
   • Mbeewa wii :
   • « Alaa » .
   • Fowru wii :
   • « A yiyaani mi , mi yiyaani ma » .

Fowru e fayannde teewu e mbaroodi ɓesndi – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Handu yaha ha ndu tawi fayannde teewu ene jooɗii .
    • Ndu huufi fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii naange .
    • Ndu wii naange ngee :
    • « A nyaamataa heen dey » .
    • Ndu wii :
    • « Nyaamanmi fayannde teewu ndee , ko to a yiyataa kam » .
    • Ndu roondii fayannde ndee .
    • Ndu ari e lekki cukkuki .
    • Ndu hooynii dow , ndu yii sereendu naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo , hange yiya mi …
    • Ma mi yah ɗo a yiyataa kam » .
    • Ndu ɓenni , ha ndu ari e guumi cukkuki .
    • Ndu rootii fayannde ndee .
    • Ndu hooynii dow , ndu yiyaani naange .
    • Ndu wii :
    • « Ɗoo dey , nge yiyataa kam …
    • Aɗa futtini gital maa tan , ɗo njaami fof , ndewaa e am !
    • Ko a tenkoowo no feewi .
    • A nyaamataa heen dey » !
    • Ndeke mbaroodi ɓesndi ene nder guumi hee .
    • Yontere , yaltaani , nyaamaani .
    • Ene fadi haa ɓikkon mum ngutta , yalta raddoya .
    • Ndu hippiti fayannde ndee tan , haa gite mayru e gite mayri mbaɗdi renku !
    • Ndu wii :
    • « Yumpaany Mbaroodi , miin kay , mi nanno a ɓesnii , ngaddan-maa-mi fayannde teewu » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Joƴƴin ɗoon , yah .
    • A jaaraama » !
    • Tan ɓoosaaji mbaroodi njiimi e fayannde ene nyaama kette teewu , ene pijira .
    • Fowru darii ene morsindoo , suusaa haalde , suusaa haɗde .
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , ko padɗaa » ?
    • Fowru wii :
    • « Hay batte , Yumpaany Mbaroodi , mi yehii » .
    • Fowru ene yaha , ene saɓɓitoo .

Mbaroodi e Fowru e Rawaandu – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo , ko mbaroodi e fowru e rawaandu .
    • Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel .
    • Mbaroodi wii :
    • « Rawaandu , haadi ko aan woni cukalel , feccan en » .
    • Rawaandu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • haadi ko aan woni mawɗo , naw ngaari ndii , Fowru nawa mbeewa baa , miin , mi nawa bortel ngel » .
    • Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum :
    • woni e mum , ko nawde fof .
    • Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu :
    • tetekki rawaandu njalti .
    • Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe !
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , feccan en » .
    • Fowru huli , ndu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • a hiirtoto ngaari ndii , kasitoɗaa mbeewa baa , ngottoɗaa bortel ngel » .
    • Mbaroodi jali wii :
    • « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere » ?
    • Fowru wii :
    • « Janngini mi ndee ɗoo feccere , ko siinydu nyiiƴe nduu » !

Fowru e Bojel e Mbaroodi – segmentation forte

 

Le texte

Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.

Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »

Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »

Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !… Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »

Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

 

Le découpage automatique

    • Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi .
    • Ɓe mbii :
    • « Ngaree njehen raddo » .
    • Ɓe njehi , ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde .
    • Ɓe mbii :
    • « Peccen » .
    • Fowru wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , moni e men fof , ko hokkaa hoto yaw » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Kala jawɗo , ko mi baroowo ɗum » !
    • Ndu sastii wilwilnde ndee , handu jogori rokkude bojel .
    • Tan bojel wii :
    • « Tappi !
    • Hee Kaawu Mbaroodi , Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum » !
    • Ngel wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , naw kooba baa , miin mi nawa lella baa » .
    • Bojel woni e juɗde lella mum .
    • Mbaroodi woni e juɗde kooba mum .
    • Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !…  (intervention manuelle)
    • Fowru woni e ɓiinyde , e ŋormaade .
    • Bojel wii :
    • « Hii jam , Kaawu Fowru , aan kam a yaw ne » ?
    • Fowru heɓɓitii wii :
    • « Hii , ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde , ko alaa teewu , alaa ƴiiƴam » ?

Fowru e Mbaroodi e ɓikkon mum – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Mbaroodi aafi fowru …
WordPress et site PEAPL - hébergé par Huma-Num © 2021