Mbaroodi e Fowru e Rawaandu – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo , ko mbaroodi e fowru e rawaandu .
    • Ɓe ndenndi ngaari e mbeewa e bortel .
    • Mbaroodi wii :
    • « Rawaandu , haadi ko aan woni cukalel , feccan en » .
    • Rawaandu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • haadi ko aan woni mawɗo , naw ngaari ndii , Fowru nawa mbeewa baa , miin , mi nawa bortel ngel » .
    • Ndeke mbaroodi welaaka ɗuum :
    • woni e mum , ko nawde fof .
    • Tan mbaroodi fiyi takkere mum e reedu rawaandu :
    • tetekki rawaandu njalti .
    • Rawaandu maayi siinyi nyiiƴe !
    • Mbaroodi wii :
    • « Fowru , feccan en » .
    • Fowru huli , ndu wii :
    • « Ɗum kay feccii hoore mum :
    • a hiirtoto ngaari ndii , kasitoɗaa mbeewa baa , ngottoɗaa bortel ngel » .
    • Mbaroodi jali wii :
    • « Holmo janngin-maa ndee ɗoo feccere » ?
    • Fowru wii :
    • « Janngini mi ndee ɗoo feccere , ko siinydu nyiiƴe nduu » !

Fowru e Bojel e Mbaroodi – segmentation forte

 

Le texte

Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi.

Ɓe mbii : « Ngaree njehen raddo. » Ɓe njehi, ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde. Ɓe mbii : « Peccen. » Fowru wii : « Kaawu Mbaroodi, moni e men fof, ko hokkaa hoto yaw. » Mbaroodi wii : « Kala jawɗo, ko mi baroowo ɗum ! »

Ndu sastii wilwilnde ndee, handu jogori rokkude bojel. Tan bojel wii : « Tappi ! Hee Kaawu Mbaroodi, Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum ! » Ngel wii : « Kaawu Mbaroodi, naw kooba baa, miin mi nawa lella baa. »

Bojel woni e juɗde lella mum. Mbaroodi woni e juɗde kooba mum. Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !… Fowru woni e ɓiinyde, e ŋormaade. Bojel wii : « Hii jam, Kaawu Fowru, aan kam a yaw ne ? »

Fowru heɓɓitii wii : « Hii, ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde, ko alaa teewu, alaa ƴiiƴam ? »

 

Le découpage automatique

    • Wonnoo ɗoo ko fowru e bojel e mbaroodi .
    • Ɓe mbii :
    • « Ngaree njehen raddo » .
    • Ɓe njehi , ɓe mbari lella e kooba e wilwilnde .
    • Ɓe mbii :
    • « Peccen » .
    • Fowru wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , moni e men fof , ko hokkaa hoto yaw » .
    • Mbaroodi wii :
    • « Kala jawɗo , ko mi baroowo ɗum » !
    • Ndu sastii wilwilnde ndee , handu jogori rokkude bojel .
    • Tan bojel wii :
    • « Tappi !
    • Hee Kaawu Mbaroodi , Kaawu Fowru ƴeɓtii geɗal mum » !
    • Ngel wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , naw kooba baa , miin mi nawa lella baa » .
    • Bojel woni e juɗde lella mum .
    • Mbaroodi woni e juɗde kooba mum .
    • Haɓe mbaɗa sunununuu !… sanananaa !…  (intervention manuelle)
    • Fowru woni e ɓiinyde , e ŋormaade .
    • Bojel wii :
    • « Hii jam , Kaawu Fowru , aan kam a yaw ne » ?
    • Fowru heɓɓitii wii :
    • « Hii , ko yawi e ɗum ɓiɗɗum soolde , ko alaa teewu , alaa ƴiiƴam » ?

Fowru e Mbaroodi e ɓikkon mum – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Wonnoo ɗoo ko fowru .
    • Ndu sumi ladde fof .
    • Ndu wii :
    • « Ndee ladde sukkunde , hay batte yiyetaake heen !
    • Miin sumi nde » .
    • Ndu wii :
    • « Ladde sukka tan , a danyataa hay ko nyaamɗaa ?
    • Kulle fof coorniima heen .
    • Huunde wontaa soorno ɗoo tawa mi yiyaani » .
    • Ndeka cumu nguu sumii ɓikkon mbaroodi haa koonyi .
    • Ndu tawi mbaroodi ina jiimi e ɓikkon mum , ina hawsa .
    • Ndu wii :
    • « Kaawu Mbaroodi , miin sumi ladde ndee fof , kulle fof tan coornoo e ladde , hay huunde a yiyataa !
    • Miin sumi ndee ladde reedaande .
    • Nyawu , jooni dey ko felti ɗoo fof , mi yiyan ɗum » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Aan kay , ko cumu maa nguu sumi cukalon am kon » !
    • Fowru ndaari leydi , tan yii ɓikkon mbaroodi ina kooyni takke , ina koonyi .
    • Fowru wii :
    • « Alaa , Kaawu Mbaroodi , a yiyii , cumu am nguu , nde faandii ɗoo , tan ngu waɗi keel , ngu faati too .
    • Cumu am nguu yettaaki gaay .
    • Wonaa miin » !
    • Mbaroodi wii :
    • « Hannde ko mi baroowo ma tan .
    • Aan kuɗaaɗo oo , a anndaa ko dunndu suuɗi mbaroodi , mbaroodi suuɗi dunndu , ko dunndu suuɗi enen fof » ?
    • Fowru dogi ronki yiide dunndu ɗo suuɗii .
    • Mbaroodi aafi fowru …

Ɗanngal Aali – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi ,
    • Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi ,
    • hay batte danyaani .
    • Aali tampii ,
    • o yiɗii hootde ,
    • kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno ,
    • yoo ƴeewan mo ,
    • laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • ” Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Mi anndaa .
    • Kono miin ,
    • hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma ,
    • yah .
    • Aali miijii haa juuti ,
    • itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • ” Mi nannga e Alla ” .
    • Ceerno wii :
    • ” Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • ” Go’o ,
    • wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi ,
    • kala to jamma taw-maa ,
    • waal ɗooran ;
    • tati ,
    • kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • muny ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • miin mi wi’ii ma yo a nyawndam ,
    • kaalataa ko ɗii haalaaji ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Ko ɗum tottu-maa-mi ,
    • so henanaaki ma ,
    • ndaa menkelde maa ” .
    • Aali wii :
    • ” Naw ,
    • mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu ,
    • mi yeloroo ” .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • ” Jooni kay ,
    • mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala ” .
    • Aali nanngi laawol omo yaa ,
    • ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo
    • .
    • Ɓeen mbii mo :
    • ” Hee gorko ,
    • ar rewan min heen mbabba ,
    • so en njettiima ,
    • min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe ” .
    • Aali jaɓi ,
    • rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti ,
    • hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • ” Kala ɗo jamma taw-maa ,
    • waal ɗoon ” .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • ” Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri ” .
    • Ɓeen mbii :
    • ” Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe ,
    • mbi’aa yo min mbaal e ladde ” ?
    • O wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • nawee bamɗi mon ,
    • miin ko ɗoo mbaalanmi ” .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee ,
    • gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi ,
    • mboddi soppi ɗum ,
    • maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen
    • gooto ina maayi ,
    • hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • ” Subahaana Allaah ,
    • kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum ,
    • kiseerum !
    • Mbaaseerum ,
    • kiseerum ” !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe ,
    • so mi maayii ,
    • ko nafata mi ” ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • ” Hee gorko !
    • Tinno wallam ,
    • sehil am oo ,
    • mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam ,
    • mi hokku-maa heen mbabba ” .
    • Aali wii :
    • ” Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa
    • mi ” .
    • Oon wii :
    • ” Eey ” .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi ,
    • miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Hoto a yah e laawol ngol a anndaa ” .
    • Aali wii :
    • ” Joom bamɗi ,
    • miin dey mi anndaa ngol laawol ,
    • mi ardo­taako ” .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu ,
    • hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof ,
    • ko ɗoo njuuwata ,
    • aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • ” …
    • Joom bamɗi oo ardii ,
    • juuwii seeɗa ,
    • tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow ,
    • wii :
    • ” Hee mon ,
    • hoto ndewee ɗoon ,
    • ko luggere ” !
    • Oon wii :
    • ” Holto mo ngonndunoɗaa oo woni ” ?
    • Aali wii :
    • ” O mutii ” .
    • Oon wii :
    • ” O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto ” .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol ,
    • oon wii :
    • ” A yii ɗeya peŋɗe ” ?
    • Rew e majje ” .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo ,
    • tawi mawnii ,
    • wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe ,
    • o faltiri palal ngal seese ,
    • o udditi udumere ndee seese ,
    • o rimnditi bamɗi ɗii ,
    • o ɓaari dimle ɗee ,
    • o humi bamɗi ɗii ,
    • o naati suudu nduu ,
    • o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee ,
    • ina lelii ,
    • yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii ,
    • ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • ” Miin dey ,
    • ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay ,
    • so gorko resii ɗum ,
    • resani ko sagataaɓe ,
    • haadi sagata garɗo fof ,
    • ko ɗoo waalata !
    • ” …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo ,
    • tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • wallitoro munyal ” .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa ,
    • o yalti suudu nduu ,
    • o darii hakkunde galle ,
    • o wii debbo oo :
    • ” Jeyni ” ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko ,
    • fini wii :
    • ” Neene ,
    • nooto ,
    • won gorko nodduɗo ma ” .
    • Debbo oo wii :
    • ” Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa
    • noddude mi jamma ” .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii ,
    • Jeyni wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baamum Aamadu am ” !
    • Aamadu wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baabooyi am ” !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof ,
    • gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .
WordPress et site PEAPL - hébergé par Huma-Num © 2021