Ɗanngal Aali – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi ,
    • Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi ,
    • hay batte danyaani .
    • Aali tampii ,
    • o yiɗii hootde ,
    • kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno ,
    • yoo ƴeewan mo ,
    • laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • ” Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Mi anndaa .
    • Kono miin ,
    • hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma ,
    • yah .
    • Aali miijii haa juuti ,
    • itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • ” Mi nannga e Alla ” .
    • Ceerno wii :
    • ” Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • ” Go’o ,
    • wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi ,
    • kala to jamma taw-maa ,
    • waal ɗooran ;
    • tati ,
    • kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • muny ” .
    • Aali wii :
    • ” Ceerno ,
    • miin mi wi’ii ma yo a nyawndam ,
    • kaalataa ko ɗii haalaaji ” ?
    • Ceerno wii :
    • ” Ko ɗum tottu-maa-mi ,
    • so henanaaki ma ,
    • ndaa menkelde maa ” .
    • Aali wii :
    • ” Naw ,
    • mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu ,
    • mi yeloroo ” .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • ” Jooni kay ,
    • mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala ” .
    • Aali nanngi laawol omo yaa ,
    • ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo
    • .
    • Ɓeen mbii mo :
    • ” Hee gorko ,
    • ar rewan min heen mbabba ,
    • so en njettiima ,
    • min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe ” .
    • Aali jaɓi ,
    • rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti ,
    • hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • ” Kala ɗo jamma taw-maa ,
    • waal ɗoon ” .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • ” Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri ” .
    • Ɓeen mbii :
    • ” Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe ,
    • mbi’aa yo min mbaal e ladde ” ?
    • O wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • nawee bamɗi mon ,
    • miin ko ɗoo mbaalanmi ” .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee ,
    • gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi ,
    • mboddi soppi ɗum ,
    • maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen
    • gooto ina maayi ,
    • hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • ” Subahaana Allaah ,
    • kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum ,
    • kiseerum !
    • Mbaaseerum ,
    • kiseerum ” !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe ,
    • so mi maayii ,
    • ko nafata mi ” ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • ” Hee gorko !
    • Tinno wallam ,
    • sehil am oo ,
    • mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam ,
    • mi hokku-maa heen mbabba ” .
    • Aali wii :
    • ” Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa
    • mi ” .
    • Oon wii :
    • ” Eey ” .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi ,
    • miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Hoto a yah e laawol ngol a anndaa ” .
    • Aali wii :
    • ” Joom bamɗi ,
    • miin dey mi anndaa ngol laawol ,
    • mi ardo­taako ” .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • ” Ɗum noon ,
    • miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu ,
    • hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof ,
    • ko ɗoo njuuwata ,
    • aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • ” …
    • Joom bamɗi oo ardii ,
    • juuwii seeɗa ,
    • tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow ,
    • wii :
    • ” Hee mon ,
    • hoto ndewee ɗoon ,
    • ko luggere ” !
    • Oon wii :
    • ” Holto mo ngonndunoɗaa oo woni ” ?
    • Aali wii :
    • ” O mutii ” .
    • Oon wii :
    • ” O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto ” .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol ,
    • oon wii :
    • ” A yii ɗeya peŋɗe ” ?
    • Rew e majje ” .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo ,
    • tawi mawnii ,
    • wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe ,
    • o faltiri palal ngal seese ,
    • o udditi udumere ndee seese ,
    • o rimnditi bamɗi ɗii ,
    • o ɓaari dimle ɗee ,
    • o humi bamɗi ɗii ,
    • o naati suudu nduu ,
    • o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee ,
    • ina lelii ,
    • yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii ,
    • ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • ” Miin dey ,
    • ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay ,
    • so gorko resii ɗum ,
    • resani ko sagataaɓe ,
    • haadi sagata garɗo fof ,
    • ko ɗoo waalata !
    • ” …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo ,
    • tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • ” Kala ko neɗɗo waɗ-maa ,
    • wallitoro munyal ” .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa ,
    • o yalti suudu nduu ,
    • o darii hakkunde galle ,
    • o wii debbo oo :
    • ” Jeyni ” ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko ,
    • fini wii :
    • ” Neene ,
    • nooto ,
    • won gorko nodduɗo ma ” .
    • Debbo oo wii :
    • ” Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa
    • noddude mi jamma ” .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii ,
    • Jeyni wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baamum Aamadu am ” !
    • Aamadu wii :
    • ” Haayoo ,
    • Baabooyi am ” !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof ,
    • gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Ɗanngal Aali – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi , Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi , hay batte danyaani .
    • Aali tampii , o yiɗii hootde , kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno , yoo ƴeewan mo , laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • « Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi » ?
    • Ceerno wii :
    • « Mi anndaa .
    • Kono miin , hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma , yah .
    • Aali miijii haa juuti , itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • « Mi nannga e Alla » .
    • Ceerno wii :
    • « Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • « Go’o , wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi , kala to jamma taw-maa , waal ɗooran ;
    • tati , kala ko neɗɗo waɗ-maa , muny » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , miin mi wi’ii ma yo a nyawndam , kaalataa ko ɗii haalaaji » ?
    • Ceerno wii :
    • « Ko ɗum tottu-maa-mi , so henanaaki ma , ndaa menkelde maa » .
    • Aali wii :
    • « Naw , mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu , mi yeloroo » .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • « Jooni kay , mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala » .
    • Aali nanngi laawol omo yaa , ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Ɓeen mbii mo :
    • « Hee gorko , ar rewan min heen mbabba , so en njettiima , min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe » .
    • Aali jaɓi , rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti , hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • « Kala ɗo jamma taw-maa , waal ɗoon » .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • « Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri » .
    • Ɓeen mbii :
    • « Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe , mbi’aa yo min mbaal e ladde » ?
    • O wii :
    • « Ɗum noon , nawee bamɗi mon , miin ko ɗoo mbaalanmi » .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee , gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi , mboddi soppi ɗum , maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen gooto ina maayi , hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • «Subahaana Allaah , kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum , kiseerum !
    • Mbaaseerum , kiseerum » !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe , so mi maayii , ko nafata mi » ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • « Hee gorko !
    • Tinno wallam , sehil am oo , mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam , mi hokku-maa heen mbabba » .
    • Aali wii :
    • « Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa mi » .
    • Oon wii :
    • « Eey » .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi , miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • «Hoto a yah e laawol ngol a anndaa » .
    • Aali wii :
    • « Joom bamɗi , miin dey mi anndaa ngol laawol , mi ardo­taako » .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • « Ɗum noon , miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu , hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof , ko ɗoo njuuwata , aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • » …
    • Joom bamɗi oo ardii , juuwii seeɗa , tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow , wii :
    • « Hee mon , hoto ndewee ɗoon , ko luggere » !
    • Oon wii :
    • « Holto mo ngonndunoɗaa oo woni » ?
    • Aali wii :
    • « O mutii » .
    • Oon wii :
    • « O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto » .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol , oon wii :
    • « A yii ɗeya peŋɗe » ?
    • Rew e majje » .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo , tawi mawnii , wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe , o faltiri palal ngal seese , o udditi udumere ndee seese , o rimnditi bamɗi ɗii , o ɓaari dimle ɗee , o humi bamɗi ɗii , o naati suudu nduu ,
     o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee , ina lelii , yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii , ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • « Miin dey , ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay , so gorko resii ɗum , resani ko sagataaɓe , haadi sagata garɗo fof , ko ɗoo waalata !
    • » …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo , tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • « Kala ko neɗɗo waɗ-maa , wallitoro munyal » .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa , o yalti suudu nduu , o darii hakkunde galle , o wii debbo oo :
    • « Jeyni » ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko , fini wii :
    • « Neene , nooto , won gorko nodduɗo ma » .
    • Debbo oo wii :
    • « Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa noddude mi jamma » .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii , Jeyni wii :
    • « Haayoo , Baamum Aamadu am » !
    • Aamadu wii :
    • « Haayoo , Baabooyi am » !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof , gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .

Kooba e nage – segmentation fine

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey ,
    • mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde ,
    • so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii ,
    • joomam human kam e ɓoggol ,
    • o ɓira mi ,
    • janngo subaka o ɓira mi ,
    • so o gaynii ɓirde mi ,
    • o sogga mi ,
    • mi yaha ladde ,
    • mi nyalla nyaamde haa hiira ,
    • mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa ,
    • aan jofnata hoore maa ,
    • so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol ,
    • ɗoon kuwataa ,
    • ɗoon coofataa ,
    • so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan ,
    • aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum ,
    • hay gooto halfaani mi ,
    • ɗo mbelaami nyallanmi ,
    • ɗo mbelaami mbaalanmi ,
    • ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba ,
    • jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo ,
    • so a woowii jeyde hoore maa ,
    • a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo ,
    • ko jenngi fof ,
    • joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon ,
    • mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum ,
    • so o tawii kam ɗoo ,
    • o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede ,
    • saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan ,
    • haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje ,
    • ɗacci haa nagge ɓenni ,
    • kooba sawndii ɗum ,
    • tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii ,
    • o fooɗi rawaandu ,
    • kapsinaaji petti ,
    • kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi ,
    • ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii ,
    • kala mo alaa jeyɗo ,
    • ko bone warata ɗum .
    • Miin kay ,
    • hay so a feesii baanyoowo ,
    • suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo ,
    • baanyoowo warii ma ,
    • nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin ,
    • so baanyoowo fellii kam ,
    • shari’a mum e joomam gasataa » !

Kooba e nagge – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko kooba .
    • Nagge yehi ladde tawi toon kooba .
    • Kooba wii :
    • « Aan dey , mi yiyataa ma jamma e ladde hee » .
    • Nagge wii :
    • « Miin ko mi jeyaaɗo .
    • Mi nyallan nyaamde e ladde , so hiirii mi joftoya to joomam » .
    • Kooba wii :
    • « Mo jey-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « Joomam woni ko wuro » .
    • Kooba wii :
    • « Ko o nafan-maa » ?
    • Nagge wii :
    • « So mi joftii , joomam human kam e ɓoggol , o ɓira mi , janngo subaka o ɓira mi , so o gaynii ɓirde mi , o sogga mi , mi yaha ladde , mi nyalla nyaamde haa
    • hiira , mi arta » .
    • Kooba wii :
    • « Ko aan jaasi !
    • Ƴeew tan ko aan nyamminta hoore maa , aan jofnata hoore maa , so a yettiima kumeɗaa e ɓoggol , ɗoon kuwataa , ɗoon coofataa , so joome ari tan ɓir-maa ?
    • Ko a kuutorgal tan , aan fuuyi !
    • Miin mi jaɓataa ɗum , hay gooto halfaani mi , ɗo mbelaami nyallanmi , ɗo mbelaami mbaalanmi , ko weli mi nyaamanmi » .
    • Hiiri .
    • Nagge wii :
    • « Kooba , jooni dey hiirii mbiɗa hoota » .
    • Kooba wii :
    • « Mbaalen ɗoo , so a woowii jeyde hoore maa , a wontaa jaɓ halfeede » .
    • Nagge wii :
    • « So mi waalii ɗoo , ko jenngi fof , joomam aranan kam .
    • Ɗuum noon , mi yahan tan .
    • So wonaa ɗuum , so o tawii kam ɗoo , o fiyan kam » .
    • Kooba wii :
    • « Haadi ko a puuyɗo !
    • Aɗa jaɓa jeyeede , saka noon kaɓɓoowo ma e ɓoggol » !
    • Kooba ina yenna nagge tan , haa baanyoowo yii nagge ina wondi e kooba .
    • Tan baanyoowo naati e jeeje , ɗacci haa nagge ɓenni , kooba sawndii ɗum , tan fawi serdu e wuttulo kooba .
    • O aari ngelooba haa ajjii , o fooɗi rawaandu , kapsinaaji petti , kure mbii e wuttulo kooba pat !
    • Kooba waɗi tuguperi , ba oondi .
    • Nagge ari tawi kooba ina fettoo .
    • Nagge wii :
    • « A yiyii , kala mo alaa jeyɗo , ko bone warata ɗum .
    • Miin kay , hay so a feesii baanyoowo , suusaa fellude mi .
    • Aan wonnoo a alaa jeyɗo , baanyoowo warii ma , nawana sukaaɓe mum pijira teewu maa .
    • Miin , so baanyoowo fellii kam , shari’a mum e joomam gasataa » !

Segmentation automatique des textes

 

    •  
    •  

Présentation du projet peul

 

Le projet a pour but d’amener les apprenants à une compréhension élémentaire de textes peuls. Il s’agira essentiellement d’une lecture-compréhension de niveau morphosyntaxique auquel s’ajoutera une initiation au vocabulaire.

La progression sera parallèle à la mise en place d’une analyse automatique qui fournira une stratégie algorithmique permettant d”élaborer les référentiels nécessaires à l’ensemble du projet. Ces études seront basées sur des textes réels provenant de la tradition orale.

La toute première étape est donc la constitution du corpus d’étude. Elle s’appuiera sur le site ELLAF (Encyclopédie des Littératures en Langues AFricaines) (http://ellaf.huma-num.fr) géré par les membres de l’équipe. La section peule de ce site abrite pour le moment des textes issus de 3 zones dialectales qui seront utilisées dans le présent projet: Foûta Tôro [FT] (Sénégal, Mauritanie, ouest du Mali), Foûta Djallon [FJ] (Guinée et États limitrophes) et Adamâwa [Ad] (Cameroun, est du Nigeria,  RCA, Tchad). Ce corpus comprend 55 textes et une vingtaine en attente. Ces textes sont pour la plupart oraux ou oralisés, transcrits et traduits (traduction juxtalinéaire pour la plupart), souvent accompagnés de bandes son ou même de vidéos qui pourront être découpées en divers sujets d’étude. Les textes actuels seront complétés par d’autres, des textes littéraires (nouvelles, romans, poésie, proverbes,…) qui seront traduits, éventuellement lus et/ou enregistrés.

Le parallèle avec l’analyse automatique forcera un ordre d’appréhension des phénomènes qui ne sera pas classique. En fait, le premier pas consistera à savoir segmenter le texte d’après la ponctuation. Deux niveaux de ponctuation seront appréhendés: une ponctuation “forte” et une ponctuation “fine”, notamment la virgule qui fournira une segmentation plus abondante. Dans ce cadre, la première étude consistera tant pour l’apprenant que pour le système automatique de savoir faire apparaître la proposition ou la phrase simple.

C’est dans cette limite syntaxique que seront conduites les études de morphologie avant de revenir à des études syntaxiques abordées de manière progressive: groupes verbaux ou nominaux, phrases verbales ou nominales, phrases complexes: complétive, relative, circonstancielle de lieu, de temps, de manière, de comparaison.

L’analyse automatique sera conduite par les phénomènes linguistiques et leur facilité à être reconnus par la machine notamment d’après des critères de forme, ce qui est bienvenu également pour l’apprentissage humain. Pour s’aider dans son apprentissage, l’étudiant pourra se reporter au site ELLAF qui met à sa disposition le texte découpé avec une traduction juxtalinéaire. Les phénomènes linguistiques seront reconnus de manière positive, c’est-à-dire par des critères non ambigus et, de manière annexe, de manière négative, ne pouvant pas être afférents à une autre catégorie.

Une attention particulière sera portée au découpage morphématique et à la lemmatisation. A partir du découpage morphématique et de la reconnaissance des morphèmes verbaux, nominaux et dérivatifs, on pourra mettre en exergue les radicaux et les racines, nécessaires à l’appréhension du vocabulaire et de ses significations. Cela peut permettre la comparaison de différents parlers et d’entrevoir une organisation structurelle du vocabulaire. La lemmatisation intègre l’alternance consonantique à l’initiale des dérivés d’une même racine. C’est un procédé qui s’ajoute au découpage morphématique pour pouvoir manipuler correctement le vocabulaire. De plus, la lemmatisation est au centre même de l’organisation des dictionnaires. Le peul étant à la fois agglutinant et flexionnel (exemple du verbe), des exercices porteront sur les paradigmes flexionnels.

L’étude du vocabulaire sera conduite sur des textes permettant à l’apprenant, muni des connaissances relatives au découpage morphématique et à la lemmatisation, d’user des diverses occurrences de mots sous des formes variées pour appréhender une unité lexicale ou une famille de mots et en préciser les différentes acceptions grâce aux traductions et au contexte en langue source. On tentera dans ce cadre d’extraire les collocations. Les descriptions contrastives, qui seront menées sur les 3 parlers sont très importantes, car quasiment inexistantes ou insuffisamment fondées et approfondies.

L’ordre dans lequel les phénomènes linguistiques seront abordés et présentés aux apprenants pourra varier en fonction de l’avancement de nos recherches.

Présentation du peul

 

Le peul se caractérise par une très grande extension géographique, présent dans 18 États africains, en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale (Cameroun, Tchad, RCA) et au Soudan (zone de confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc). On estime à 30 millions le nombre de locuteurs du peul, répartis en six aires dialectales.

Les 3 zones dialectales qui seront étudiées dans le présent projet sont le Foûta Tôro [FT] (Sénégal, Mauritanie, ouest du Mali), le Foûta Djallon [FJ] (Guinée et États limitrophes) et l’Adamâwa [Ad] (Cameroun, est du Nigeria,  RCA, Tchad).

En ce qui concerne la morphologie, le peul, langue ouest-atlantique, est une langue à classes (27 classes nominales marquées par des classificateurs suffixés possédant en moyenne 4 allomorphes). Langue agglutinante, le peul possède une douzaine de suffixes dérivatifs qui peuvent s’additionner (jusqu’à 3) et qui sont suivis de morphèmes verbaux et / ou nominaux.

Les termes lexicaux nominaux se répartissent en noms, adjectifs qualificatifs, idéophones et numéraux (cardinaux et ordinaux). L’adjectif peut être simple ou dérivé ; il se distingue des participes par l’absence de marqueur aspectuel. Adjectifs et participes sont accordés aux noms.

Le système verbal est aspectuel et possède des formes personnelles et impersonnelles. Il distingue trois voix (voix active, moyenne et passive) qui sont marquées par des suffixes.

La syntaxe du peul fait apparaître une structure SVO.

WordPress et site PEAPL - hébergé par Huma-Num © 2021