Ɗanngal Aali – segmentation forte

 

    • Wonnoo ɗoo ko Aali .
    • Aali resi debbo .
    • Ɓe ngondi lebbi jeegom .
    • Debbo oo ɓami reedu .
    • Aali ɗannii .
    • Debbo oo jibini caggal makko ɓiɗɗo gorko .
    • Ɓiɗɗo oo mawni haa danyi duuɓi sappo e jeeɗiɗi , Aali artaani .
    • Aali woni ladde duuɓi noogas e lebbi , hay batte danyaani .
    • Aali tampii , o yiɗii hootde , kono hay ko o hootiri o alaa .
    • Omo jogii menkelde kaŋŋe dimo wootere .
    • O yehi to Ceerno , yoo ƴeewan mo , laawol makko ngol sattirii mo .
    • Ceerno wii :
    • « Hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe dimo » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , mate aɗa anndi ko menkelde ndee wootere njogiimi » ?
    • Ceerno wii :
    • « Mi anndaa .
    • Kono miin , hoore kuɗol am ko menkelde kaŋŋe naamnotoomi .
    • So henanaaki ma , yah .
    • Aali miijii haa juuti , itti menkelde hokki Ceerno .
    • O wii :
    • « Mi nannga e Alla » .
    • Ceerno wii :
    • « Ko daaɗe tati tottan-maa-mi njahaa .
    • Ceerno wii :
    • « Go’o , wata yah e laawol ngol a anndaa ;
    • ɗiɗi , kala to jamma taw-maa , waal ɗooran ;
    • tati , kala ko neɗɗo waɗ-maa , muny » .
    • Aali wii :
    • « Ceerno , miin mi wi’ii ma yo a nyawndam , kaalataa ko ɗii haalaaji » ?
    • Ceerno wii :
    • « Ko ɗum tottu-maa-mi , so henanaaki ma , ndaa menkelde maa » .
    • Aali wii :
    • « Naw , mi nanngii e Alla .
    • Wallam e faandu , mi yeloroo » .
    • Ceerno totti mo faandu .
    • Aali wii :
    • « Jooni kay , mi yahan tan miɗa yeloo ha nde njettiimi wuro amen kala » .
    • Aali nanngi laawol omo yaa , ha o hawri e sagataaɓe ɗiɗo ina ndimndi bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Ɓeen mbii mo :
    • « Hee gorko , ar rewan min heen mbabba , so en njettiima , min tottu-maa nifgaaji tati kaŋŋe » .
    • Aali jaɓi , rewani ɓe heen mbabba .
    • Nde naange muti , hakkille makko ari e ko Ceerno wiinoo mo koo :
    • « Kala ɗo jamma taw-maa , waal ɗoon » .
    • Aali wii joom-bamɗi’en :
    • « Jamma dey arii .
    • En mbaalataa ɗoo haa subaka ndawen ?
    • Yitere dey yi’ataa :
    • ko Aduna leeri » .
    • Ɓeen mbii :
    • « Mate ko a kaangaaɗo ?
    • Hamin ndimndi bamɗi tati kaŋŋe , mbi’aa yo min mbaal e ladde » ?
    • O wii :
    • « Ɗum noon , nawee bamɗi mon , miin ko ɗoo mbaalanmi » .
    • Ndeen joom-bamɗi’en njehii e jammaagu hee , gooto e maɓɓe yaɓɓi mboddi , mboddi soppi ɗum , maayi .
    • Aali fini subaka ƴeɓti faandu mum rewi e laawol haa tawi heen gooto ina maayi , hunuko mum ina waɗi nguufa .
    • Aali wii :
    • «Subahaana Allaah , kooni ko miin malaa !
    • Ndanyeerum , kiseerum !
    • Mbaaseerum , kiseerum » !
    • Hay so mi danyii nifgaaji tati kaŋŋe , so mi maayii , ko nafata mi » ?
    • O ɓenni ha o tawi keddiiɗo oo ina waɗda e bamɗi tati .
    • Oon wii :
    • « Hee gorko !
    • Tinno wallam , sehil am oo , mboddi soppii ɗum maayii .
    • Wallam , mi hokku-maa heen mbabba » .
    • Aali wii :
    • « Alaa .
    • Ko kaaldunoɗen gila sehil maa oo ina wuuri koo tan ndokkataa mi » .
    • Oon wii :
    • « Eey » .
    • Ɓe coggi bamɗi ha ɓe ngari e maayo .
    • Aali ardii juuwi haa ndiyam ari ɗum e koppi , miijo mum ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • «Hoto a yah e laawol ngol a anndaa » .
    • Aali wii :
    • « Joom bamɗi , miin dey mi anndaa ngol laawol , mi ardo­taako » .
    • Joom bamɗi oo wii :
    • « Ɗum noon , miin mi ardoo .
    • Aan ko a kulɗo reedu , hay batte sonngataa ma ɗoo .
    • Yimɓe fof , ko ɗoo njuuwata , aan mbi’aa a anndaa laawol !
    • » …
    • Joom bamɗi oo ardii , juuwii seeɗa , tan muti !
    • Aali woni e memmbaade mo e nder maayo hee .
    • Tan neɗɗo ina wonnoo dow , wii :
    • « Hee mon , hoto ndewee ɗoon , ko luggere » !
    • Oon wii :
    • « Holto mo ngonndunoɗaa oo woni » ?
    • Aali wii :
    • « O mutii » .
    • Oon wii :
    • « O yooliima .
    • Ɗoo kala jooliiɗo ɗoo wontaa yiite !
    • Rutto » .
    • Aali yiilti bamɗi ƴeeŋi .
    • Aali ruttii .
    • Oon holli mo laawol , oon wii :
    • « A yii ɗeya peŋɗe » ?
    • Rew e majje » .
    • Aali rewi heen haa ƴeeŋi .
    • Aali heddoriima bamɗi tati kaŋŋe dimo .
    • Aali faati wuro mum’en .
    • Aali yettii taw jamma jenngii .
    • Ɓiyiiko mo o accunoo e reedu oo , tawi mawnii , wonii sagata timmuɗo .
    • Kanyum remanta yummum ko nyaami …
    • Aali ari e wuro hee taw jenngii .
    • O yettii galle maɓɓe , o faltiri palal ngal seese , o udditi udumere ndee seese , o rimnditi bamɗi ɗii , o ɓaari dimle ɗee , o humi bamɗi ɗii , o naati suudu nduu ,
     o tawi ɓiɗɗo oo ina wetti e bannge e suudu hee , ina lelii , yummo oo ina lelii dow ndaɗɗudi na ɗaanii .
    • Aali darii , ndaari haa ɓooyi .
    • O wii e ɓernde makko :
    • « Miin dey , ko ɗum haɗi mi danyde ladde !
    • Oo debbo kay , so gorko resii ɗum , resani ko sagataaɓe , haadi sagata garɗo fof , ko ɗoo waalata !
    • » …
    • Aali ƴeɓti silaama mum ina jogori soppude ɓiɗɗo oo , tan miijo makko ari e ko Ceerno wiinoo koo :
    • « Kala ko neɗɗo waɗ-maa , wallitoro munyal » .
    • Tan o joƴƴini silaama kaa , o yalti suudu nduu , o darii hakkunde galle , o wii debbo oo :
    • « Jeyni » ?
    • Tan ɓiɗɗo oo nani sawtuwol gorko , fini wii :
    • « Neene , nooto , won gorko nodduɗo ma » .
    • Debbo oo wii :
    • « Ko baaba maa .
    • Hikka waɗi duuɓi noogas e ɗiɗi hay gorko gooto suusaa noddude mi jamma » .
    • Aali ina heɗii konngol ngol .
    • Tan ɓe ngummii , Jeyni wii :
    • « Haayoo , Baamum Aamadu am » !
    • Aamadu wii :
    • « Haayoo , Baabooyi am » !
    • Ɓe njaɓɓondiri .
    • Kamɓe tato fof , gite maɓɓe mberlii gonɗi .
    • Ɓe mbeltii sanne .